Sieci elektryczne na placach budowy

Prawidłowe zabezpieczenie przewodów elektrycznych na placach budowy niejednokrotnie stanowi kwestię, która jest bagatelizowana przez pracowników. Najważniejszym dokumentem na budowie jest plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Zatwierdzenie niniejszego planu BIOZ to warunek konieczny do przystąpienia do jakichkolwiek robót na placu budowy. Jakie wymogi wobec prawidłowego stosowania kabli elektrycznych stawia powyższy dokument?

Prawidłowe zabezpieczenie przewodów elektrycznych na placach budowy niejednokrotnie stanowi kwestię, która jest bagatelizowana przez pracowników. Najważniejszym dokumentem na budowie jest plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Zatwierdzenie niniejszego planu BIOZ to warunek konieczny do przystąpienia do jakichkolwiek robót na placu budowy. Jakie wymogi wobec prawidłowego stosowania kabli elektrycznych stawia powyższy dokument?

Najważniejszym dokumentem na budowie jest plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Przygotowanie i zatwierdzenie planu BIOZ jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia jakichkolwiek robót na terenie budowy. Plan BIOZ przygotowuje kierownik budowy. Jeśli występują jakiekolwiek zmiany w projekcie, które mogą generować niezidentyfiko­wane wcześniej zagrożenia, konieczna jest weryfikacja planu BIOZ. Plan BIOZ powinien uwzględniać instalację i przebieg sieci elektrycznej w sposób wykluczający zagrożenia związane z porażeniem prądem elektrycznym, ale również powinien zakładać zabezpieczenie samej sieci przed uszkodzeniem i niepowołanym dostępem. W planie BIOZ powinny również być uwzględnione rodzaje środków ochrony – adekwatnie do prowadzonych robót oraz zagrożeń z nimi związanych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy określić prace szczególnie niebezpieczne oraz wskazać strefy szczególnego zagrożenia. Ocena ryzyka występujących zagrożeń na budowie również musi uwzględniać wszystkie zagrożenia związane z prądem elektrycznym.
Obecnie praktycznie nie ma budowy, w której zagrożenia te nie występują. Rozpoznanie wszystkich zagrożeń związanych z prądem elektrycznym w ocenie ryzyka oraz wskazanie środków zaradczych pozwoli w ogromnym stopniu wyeliminować ryzyko wypadku.

Bez znaczenia na stosowanie środków ochrony (buty ochronne, odzież ochronna) każdy pracownik jest zobowiązany do weryfikacji stanu zabezpieczeń przewodów elektrycznych oraz urządzeń elektrycznych przed przystąpieniem do pracy. Należy zweryfikować, czy przewody elektryczne są wystarczająco zabezpieczone przed uszkodzeniami

Najprostszym sposobem ochrony sieci elektrycznej na budowie jest ułożenie jej tak, aby nie krzyżowała się z drogami komunikacyjnymi (szczególnie tam, gdzie porusza się ciężki sprzęt). W miejscu, gdzie istnieje konieczność przecięcia drogi komunikacyjnej, należy zabezpieczyć przewody elektryczne. Przewody krzyżujące się z pieszymi drogami komunikacyjnymi, jeśli nie ma innej możliwości, należy tak ułożyć na podłożu, aby wykluczały możliwość potknięcia się, ewentualnie powinny być podwieszone nad tą drogą. Podwieszenie kabli nie może generować kolejnych zagrożeń. Kable nie powinny być naprężone przy mufach oraz rozdzielniach budowlanych. Nie powinny także stwarzać konieczności schylania się, na przykład przy transporcie ręcznym daną drogą komunikacyjną. Maszyny i urządzenia o napędzie elektrycznym podlegają pomiarom w zakresie skuteczności ochron przeciwwyważeniowych (przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim) w celu zabezpieczenia przed zagrożeniem porażenia prądem elektrycznym, a każdorazowo przed rozpoczęciem użytkowania powinny być poddane oględzinom w celu wykluczenia uszkodzeń mechanicznych. Kopie zapisu skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem powinny znajdować się u kierownika budowy.

Bez względu na stosowanie środków ochrony każdy pracownik jest zobowiązany do weryfikacji stanu zabezpieczeń przewodów elektrycznych oraz urządzeń elektrycznych przed przystąpieniem do pracy.

Rozdzielnie budowlane oraz generatory prądu powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych, tak jak każde stanowisko pracy, powinny być zadaszone. „RBetki” powinny być usytuowane w odległości maks. 50 m od odbiorników energii. Urządzenia te powinny posiadać pomiary ochrony przeciwwyważeniowej oraz skuteczności uziemienia. Każde urządzenie i instalacja energetyczna przed dopuszczeniem do eksploatacji powinny posiadać wymagany odrębnymi przepisami certyfikat na znak bezpieczeństwa, o ile taki obowiązek istnieje, albo posiadać deklaracje zgodności z Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi na przykład w dyrektywie maszynowej.
W wielu rozporządzeniach spotkać moż­na zapis, który odnosi się do zakupu sprzętu budowlanego;„Zabrania się użyt­kowania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urządzeń”. Pragnę również przy­toczyć dwie definicje:

  • świadectwo kwalifikacyjne – to świa­dectwo stwierdzające spełnienie przez daną osobę odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym zakresie obsługi, konser­wacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montażu dla określonych rodzajów urządzeń i instalacji energetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach okre­ślonych w odrębnych przepisach,
  • pracownicy uprawnieni – to pracow­nicy posiadający sprawdzone i właści­we kwalifikacje w zakresie eksploatacji danego rodzaju urządzeń i instalacji energetycznych, potwierdzone świa­dectwem kwalifikacyjnym.

Oznacza to, iż tylko osoby posiadające świadectwa kwalifikacji mogą wykonywać prace konserwacyjne, przyłącza oraz instalację sieci.Tylko osoby z odpowiednim świadectwem kwalifikacyjnym mogą mieć dostęp do budowlanych rozdzielni elektrycznych. Co więcej, bardzo często prace te należą do prac szczególnie niebezpiecznych oraz powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. „Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, określone w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy jako prace szczególnie niebezpieczne, powinny być wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyjątkiem prac eksploatacyjnych z zakresu prób i pomiarów, konserwacji i napraw urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, wykonywanych przez osobę wyznaczoną na stałe do tych prac w obecności pracownika asekurującego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy” .

Zapraszamy do sklepu bhp – Gvarant.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *